25 apr. 2012

En till en

Något som jag sett hos de yngsta är att de gärna radar upp föremål. Min son (2år) har gjort detsamma under en lång tid (bild 1). Idag såg jag det här (bild 2) En utveckling i att kombinera.


24 apr. 2012

Tid för tankeverksamhet

Ingår under våren i en grupp med pedagoger som arbetar med de yngsta barnen och blir handledda av matematikforskaren Camilla Björklund. Vi arbetar med att söka och utmana barnen i utforskandet av mönster. Jag har haft minimalt med tid för reflektion kring detta (verkligheten har arbetat emot mig, sjuka i arbetslaget osv) och känt mig allmänt dålig som inte "kommer någon vart". Igår satt jag äntligen och sorterade i alla bilder och förde ihop barnens och mina tankar...och tänk vad mycket jag såg! Detta stärker min uppfattning om vad värdefull reflektionen är för att gå vidare i sökandet efter hur vi ger barnen möjligheter för utforskande på olika sätt och hur vi utmanar dem.

Förskolelyftet 2 -med olika ingångar

En intressant detalj. I höst ger Skolverket Förskolelyftet 2 som tar upp systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Utbildningen riktar sig till förskolechefer och till förskollärare. Utbildningen ges vid 18 lärosäten runt om i Sverige men kan knappast anses vara likvärdig. Man hämtar inspiration från helt olika håll. Titta på litteraturlistorna från samma kurs på Stockholms universitet och Göteborgs universitet och försök ha i minnet om vilken syn på lärande som är etablerad på lärarutbildningarna på de båda universiteten. Titta också på uppnåendemålen, hur man har formulerat sig.Stockholms universitetIntressant vänner, INTRESSANT!

300 barn har fotograferat

Spännande!
Synd att man bor så långt ifrån :(

© Ramin, Förskolan Framtidsfolket

"Ögon, skuggor, stövlar och svindlande rutschkanehöjder. Det är några av motiven som årets yngsta fotografer tagit sig an till den unika utställningen Perspektiv, som arrangeras av Stockholms Stadsbibliotek och Fotografiska. "

(bild & text från Fotografiska museéts hemsida)

Är TRAS förenligt med läroplanen?

Läser Skolverkets publikation om pedagogisk dokumentation som verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet. I andra kapitlet så jämför man hur traditionella barnobservationer skiljer sig från observation i pedagogisk dokumentaion.


"Avsikten med barnobservationerna var främst att undersöka och bedöma barns
utveckling i förhållande till det som uppfattades som normalt för deras åldersgrupp.
Man upprättade scheman över barns utveckling utifrån vad som ansågs
normalt för deras ålder, och dessa scheman betraktades som en vägledning för
förskollärare när de planerade sin verksamhet."

Skolverket; Uppföljning, utvärdering och utveeckling i förskolan- pedagogisk dokumentation,
kap 2 Pedagogisk dokumentation och traditionella barnobsevationer s 13


"Den här typen av observationer av barns lek och utveckling förekommer än idag
och det finns flera olika sorters observationsunderlag som fokuserar på just detta.
Underlagen utvärderar barns utveckling i relation till fastställda normer, kriterier och nivåer, till exempel när det gäller matematiskt tänkande, språkutveckling och samarbetsförmåga. De här observationsunderlagen har helt andra teoretiska utgångspunkter än de som ligger till grund för pedagogisk dokumentation. De bygger ofta på ett tänkande som utgår från att barn utvecklas enligt ett på förhand bestämt sätt, där de bedöms utifrån generella normer och kriterier.
Man kan konstatera att den här formen av underlag inte är förenliga med läroplanens
intentioner (jag som fetstilat). I läroplanen står det att förskollärare ska ansvara för att varje
barns utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras för att skapa
goda villkor för lärande och utveckling."

Skolverket; Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan- pedagogisk dokumentation,
kap 2 Pedagogisk dokumentation och traditionella barnobservationer s. 14


Är det då möjligt att arbeta med exempelvis TRAS?

Tankeve(ä)rksamhetJag tänker så det värker just nu. Jag upplever vikten av att få göra det, att ha tid med det, både ensam och med andra. När jag tvingas in i rollen av en oreflekterade pedagog som försöker lösa verksamhet istället för att verka i den tappar jag fotfäste och ser hur barnen och verksamheten också gör det. Omständigheter ger ibland inga andra möjligheter. Jag tänker hur viktigt gruppsammansättning är och hur vi pedagoger tillsammans med barnen utgör en levande organism av samspel och förhållningssätt som tillsammans skapar det vi är eller blir. När den balansen rubbas stör detta hela sammanhanget. Det blir till att börja om när man väl är tillsammans igen. Där är vi just nu. Vi börjar om men ändå inte. Vi vet ju var vi har varandra och vi har saknat varandra, det är tydligt.

Publikation från Pepparrotens förskola, Kungsbacka kommun

På Kungsbacka kommuns hemsida kan man läsa om hur barnen på Pepparrotens förskola har arbetat med projektet Vår Värld. Här finns en länk om ni är nyfikna! Pepparrotens förskola

5 apr. 2012

Skolverket om Pedagogisk Dokumentation

Nu kan ni läsa om Pedagogisk Dokumentation från Skolverket. De publicerar en skrift som stöd för utvärdering och uppföljning genom pedagogisk dokumentation. Tack för det Skolverket!

Pedagogisk Dokumentation

4 apr. 2012

Cikus Cirkörs värdegrund

Orden står också ihopparade som ett utryck för att de är beroende av varandra. Att tänka på!

uppkäftigt engagemang

UPPKÄFTIGHET
är ledordens hjärta och står för det kritiska granskande, det vill säga att sätta världen i ett undersökanade och ifrågasättande perspektiv.

ENGAGEMANG
är ledordens hjärta. Att ge sig hän utifrån en inre kompass. Att vilja mycket och satsa hela vägen, även om det dyker upp motstånd. Det engagemang som krävs för att kunna vända ett nej till ett ja och ett problem till en möjlighet.

kvalitativ galenskap
KVALITET
handlar om att vara strategisk, förebyggande och genomtänkt. Bygga strukturer som kan bära både långsiktiga bågar och den kreativitet som infaller i nuet. Och att hela tiden lära av erfarenheter.

GALENSKAP
står för att säga ja till den första instinkten utan att begränsas av konsekvenserna. Att inte påverkas av vad som anses vara fel eller omöjlig. Att inte kunna, men göra ändå.

solidarisk individualism
SOLIDARITET
står för att vi trots våra stora olikheter och starka individualiteter ska vilja arbeta tillsammans. Att välja att ta ansvar för oss själva, varandra, helheten och världen.

INDIVIDUALISM
står för att vara bäst på att vara den man är. Rättten och skyldigheten att vara autentisk både som individ och som organisation. Att alla ska få vara så speciella, unika och egna som vi är.

text från boken Inuti ett cirkushjärta av Tilde Björfors och Kajsa Lind.

Att dela och tänka tillsammans


Hej jag vill tacka för att du delade med dig av dina reflektioner på föreläsningarna med Christian Fabbi De gjorde att vi fick en väv av reggio emilias och svenska förskolor med oss hem . min hjärna brukar starta ett par dagar efter så här mycket påfyllnad så jag lovar att när elvispen är igång dela med mig till dig.


Tack Mia för din sammankoppling och tack redan nu för att du, när tankarna landat, vill dela, det betyder allt!

Jag har under hösten delat många tankar med Cristian och för mig själv också hittat någon slags tanke när jag försökt förklara. I det stora hela Mia, så tror jag att det handlar om hur man tänker att vi som människor formar och urskiljer den värld som vi är en del av. Lärande är inget nytt påfund det är en naturlig del av livet, när vi stänger in lärandet och försöker förminska det genom att dela på det så tappar det sin kraft och sitt driv. Att, som Cristian uttrycker det, "skapa möjligheter för utforskande" på egen hand och tillsammans med andra tror jag gör att vi kan försöka få syn på vad vi som lärare kan göra för att få lärandet/förståelsen att växa. Våra (?!) försöka att dela sönder något som hänger samman och är beroende av samband gör att vi tappar mening och på så sätt förlorar oss själva och världen omkring oss. Det är detta vi ser i förskolan, i skolan, i samhället och istället för att sammanföra fortsätter vi att sönderdela för att på något sätt urskilja delarna för att vi tror att de är just delar som är oberoende av varandra. Lite som att lägga pussel, hur ska vi någosin se "the big picture" om vi fortsätter sprida ut delarna, som visserligen är nödvändiga för att se helheten men aldrig kan bli något ensamma

Utbildningen framgångsfaktor...

...borde vara att skapa metoder för att hantera förändring. Det är omöjligt att gå tillbaka till det som har varit för det finns inte längre.

När ska vi börja inse att vetenskapligt bevisade kunskaper ändå är konstruerade av oss som människor och att vi har makten i vår hand att tänka annorlunda om dem? Att vi inte behöver tänka "antingen eller" utan "både och".

När ska vi inse att ju mer vi delar på saker destå svårare får vi att se helheter, att skapa någon mening av det vi försökte göra?

När ska vi förstå att allt lärande handlar om att hitta vår plats i världen och hur vi skapar teorier kring vad som är vår plats?

Vi kan inte skilja matematik från språk, individen från lärandet, utbildningen från samhället allt genererar och är beroende av varandra.

Det är exakt samma sak som händer när Jan Björklund säger att det är "lärarnas fel" som när Sverigedemokraterna säger att det är invadrarnas. Vi vill bara hitta vems "fel" det är och ser inte att våra tankar om "felet" skapar denna riktning av meningslöst beskyllande. Det leder ingenstans, det ger ingenting utom byggandet av barriärer och sönderdelande som tillslut kommer göra att hela bilden kommer förloras. Hur ska vi ha det? Ska vi fortsätta att försöka mäta oss till produktiva människor eller ska vi försöka ta del av varandras olikheter för att skapa bilden av vilka vi är som individer och som kollektiv?

Det är galenskap att försöka dela upp på detta vis och vara så naiv att man tror att det finns saker som är oberoende av varandra. Vi är beroende av varandra och kommer alltid att vara. Det är i förhållande till någon annan/till något annat som jag också kan veta vad jag är, finns inte det andra kan jag inte känna mig själv. Jag är någon/något i ett sammanhang. Det är här vi måste börja.

Mina tankar efter två dagar av intensivt tänkande, fortbildande, mötande, kopplande.......

Vad tänker du?

2 apr. 2012

Generativa frågor

Har haft en dag full med reflektion kring det pedagogiska uppdraget. Tog med mig tanken om generativa frågor och att både pedagoger och barn behöver saker att undersöka i projekten. Barnen få undersöka genom att utifrån händelser skapa egna hypoteser om hur världen är uppbyggd och pedagogerna genom att lyssna in barnens tankar och på så sätt skapa hypoteser om hur barn tänker och lär.

Ser fram emot morgondagens tankar om läroplanen och dess utmaningar....

Ha en skön kväll!