16 nov. 2009

Den Individuella UtvecklingsPlanen - IUP

Hu, jag gillade verkligen inte den tiden på året då vi skulle sätta oss med IUP. Vår IUP fokuserade då på i vilka situationer/moment som barnet behövde stöd. Jag och många med mig uppfattade IUP:n som en felsökningsmall. Vi hade svårt att förankra den i verksamheten och med vår barnsyn samt tyckte att den fokuserade på barnet utan omständigheter och sammanhang. Vidare valde hela stadsdelen att utveckla IUP:n, något som alla pedagoger på vår förskola applåderade. Jag och en kollega prövade en IUP-mall från Biskopsgården och deltog i en liten pilotstudie bland pedagogerna i stadsdelen. Vi fick mycket bra tankar från denna och mycket bra respons från föräldrar. Nu hänger vår IUP ihop med vårt arbete och är inte en del vid sidan om. Så som vi arbetar med IUP:n idag är på samma sätt som vi arbetar med våra projektarbeten vid vår reflektionstid.

De största förändringarna är att IUP:n nu lägger fokus på barnet I verksamheten. Frågorna är konkreta och driver barnets utveckling framåt I verksamheten. Hur påverkar verksamheten barnet ? Frågorna är som följer.

Beskriv , berätta och VISA med stöd från dokumentation vad barnet gör och är intresserad av just nu.
Här plockar vi alltså fram dokumentation, bilder, film, ljud som visar de intressen som vi ser hos barnet. Vi tittar på situationer där barnet är kreativt, förundrat, där barnet hittar sin plats och har möjlighet att leva ut.

Beskriv och diskutera hur ovanstående kan fördjupas, utmanas och utvecklas.
Vidare tittar vi på hur vi skulle kunna utveckla dessa situationer och utmaningar för barnet. Vad skulle vi önska att barnet fick möta, vad skulle vi vilja kunna erbjuda och utmana barnet i. Hur får detta barn möjlighet att växa ?

Utifrån ovanstående, konkreta förändringar för verksamheten.
Så vidare till hur vi förändrar verksamheten för att barnet skall hitta dessa möjligheter. Vad kan vi konkret erbjuda barnet, vilka situationer kan vi inbjuda till ? Vad behöver barnet för material, tid, situation, grupp m.m.

IUP-arbetet är nu en del som hela tiden är levande i vår verksamhet, precis så som det ska vara :)

Vad har ni för tankar kring IUP? Hur upplever ni arbetet med IUP:n? Vad gör IUP:n för er verksamhet?

12 nov. 2009

Hur levandegör du värdegrunden i verksamheten?

Jag vill veta hur du/ni gör i er verksamhet. Hur håller ni diskussionen och handligen vid liv?

11 nov. 2009

mammaledig

Har inte varit så aktiv här på bloggen på ett tag. Har haft mycket att skriva om och ska försöka ta igen en del nu när jag gått hem fyra veckor innan vår lill* bebis kommer. Mycket har hänt. Jag ska skriva om besök av pedagoger från Italien och Holland och Norge, mina tankar som torgpedagog, vår påbörjade utveckling av utetorget, våra utvecklingsförstärkare, den nya utofrmingen av IUP:n m.m.....

Har mycket tankar att processa nu , du följer väl med?

Värdegrunden stannar lätt vid ord...

"DRÖMMAREN sa...
Tänker du på pedagogerna förhållningssätt mot barnen som helhet då också, som i tex konfliktsituationer, vid maten. Det tänker jag är det svåraste. Ofta upplever jag att man seperar dessa saker. Man möblerar så det tilltalar och ser mer demokratiskt ut och sedan bemöter man barnen utan en tanke på värdegrunden, barnen bemöts som om de har en lägre status. Tex man talar över huvudet på barnen, man tilltalar dem inte alltid med respekt och man värderar deras handlingar utan att veta vad någon tänkt och är inte genuint nyfiken utan kanske snarare mer förmanande.

Har du några tankar kring detta, skulle vara så spännande! "


På vår förskola har det länge talats om värdegrund....och det är just det vi gör...vi pratar och pratar. Ord som tillit, respekt för barnet, demokrati m.m. dryftas ofta men hur omsätter man det i handlig? Precis som Drömmaren sa så anser jag också att det dagliga bemötandet, blicken som säger att du lyssnar på barnets önskan, kroppen som visar att du finns där för barnet, tilliten du visar när du ger barnet möjligheter att styra sin egen dag är oerhört viktigt och själva grunden. Att du i varje moment under dagen tänker på hur du levandegör de stora ord som handlar om värdegrunden.

Ta exemplet med vuxna som slevar upp mat på lilla Noras tallrik. Hon är två år och kan inte ta själv, enligt de vuxna. På förskolan skall Nora enligt min mening få lov att välja själv, få lov att prova och få den tid hon behöver. På förskolan är det vi pedagoger som har möjligheten att ge detta till Nora. Vi har möjligheten att stödja henne i hennes val och visa henne att hon klarar saker själv. I varje situation ska vi tänka så och uppmuntra Nora att ta för sig i sitt eget utforskande.

Jag arbetar ju i en förskola som inspirerars och utvecklas med tankarna från Loris Malaguzzi och Lev Vygotskij. Ofta får man höra om missförstånd hos pedagoger som inte arbetar så här och som ibland ser det som ett hot mot den "svenska" modellen. Det talas ofta om hur vi fokuserar enbart på miljö och att det med hjälp av lite låga stolar ska gå att arbeta Reggioinspirerat. Senast i senaste nummret av Tidningen Förskolan tog en pedagog som skrivit en insändare upp detta. Det jag ser är att dessa pedagoger ser bara ytan på en verksamhet som är så otroligt mycket mer genomtänkt. Fråga oss varför vi valt de material vi har, varför miljön ser ut som den gör. Vi har svar för vi tänker på detta varje dag. Det jag vill säga om det är som min rektor sa - Genom RE-s filosofi LEVER vi läroplanen. Ingenting är för oss självklart eller fastlagt. Saker och ting förändras hela tiden och inget kan därför vara likadant.

Det handlar hela tiden om att lyssna. Att lyssna på barnen, se deras handlingar i miljön och ifrågasätta sitt eget handlande. Göra om och göra nytt....Värdegrunden ska vara levande. Den ska andas och omhulda varje handling dagligen i verksamheten.